Betingelser for brug af BankIntegration

Disse Betingelser er gyldige fra 25. maj 2018 og erstatter alle tidligere versioner.


Om BankIntegration

BankIntegration ApS har til hensigt at hjælpe virksomheder med, igennem Deres ERP/økonomi-system, at, på vegne af virksomheden, kommunikerer elektronisk med virksomhedens bank for at overfører betalingsforespørgsler fra virksomhedens konti, at hente statusopdateringer på betalingsforespørgsler, samt at hente kontoposteringsoplysninger fra samme konti.

Vi udbyder en online service (Applikationen), via bankintegration.dk. Herudover tilbyder vi en række tillægsprodukter/-ydelser.

Applikationen og tillægsprodukter/-ydelser tilbydes udelukkende til erhvervskunder.

Al brug af Applikationen, er underlagt nærværende betingelser, som du (Kunden) accepterer ved oprettelsen af adgangen til applikationen.

Hvis du repræsenterer en virksomhed, som bliver kunde hos os, indestår du personligt for, at du lovligt kan acceptere disse Betingelser på virksomhedens vegne.

Når du opretter dig, og din virksomhed, accepterer du også vores persondatapolitik og vores databehandleraftale. Persondatapolitik finder du her; Persondatapolitik og databehandleraftale finder du her; Databehandleraftale

Bemærk at der kan gælde særlige vilkår i tillæg til disse Betingelser for de enkelte produkter.

Brug af Applikationen og køb af tillægsprodukter/-ydelser

BankIntegration giver Kunden en ikke-eksklusiv og tidsbegrænset ret til at anvende Applikationen. Denne ret gælder udelukkende for Kunden og dennes rådgivere, og Applikationen må hverken benyttes for andre eller til at foretage databehandling eller yde andre ydelser for andre. Du indestår for og har de fulde ansvar for dem, som du giver adgang til Applikationen eller som bruger dit login.

Kunden må hverken helt eller delvist overdrage sit abonnement til tredjemand uden skriftligt samtykke med BankIntegration.

Pris og betalingsbetingelser

Al fakturering sker igennem virksomhedens ERP/økonomi-system tilknyttet BankIntegration.

Pris for brug af Applikation og evt. tillægsydelser fastsættes af ERP/økonomi-system sammen med BankIntegration.

Aftalens varighed

Disse Betingelser gælder så længe Kunden har en profil, der giver adgang til Applikationen eller i øvrigt benytter sig af Applikationen. Kundens konto kan til enhver tid slettes fra Kundens administrations sider på bankintegration.dk. Dog kan virksomhedes sidste tilknyttede profil ikke slettes uden også at slette virksomheden og data tilknyttet virksomheden.

Ingen refundering eller fortrydelsesret

Applikationen og tillægsprodukter/-ydelser udbydes udelukkende digitalt til erhvervsdrivende, og der gælder derfor ingen 14 dages fortrydelsesret.

Opsigelse og overdragelse

Du kan opsige dit abonnement i Applikationen via virksomhedens ERP/økonomi-system tilknyttet BankIntegration, eller ved at slette alle virksomhedens data på BankIntegration. Opsigelse, herunder ved sletning af virksomhedens data, skal ske senest dagen før en ny abonnementsperiode påbegyndes.

BankIntegration kan opsige en virksomhedsaftale med 3 måneders varsel, eller øjeblikkeligt ved Kundens væsentlige overtrædelse af disse Betingelser, manglende betaling eller ved Kundens insolvens.

BankIntegration har ret til frit at overdrage sine rettigheder og forpligtelser overfor Kunden og dennes virksomhed til koncernforbundet selskab eller tredjemand. BankIntegration har endvidere ret til at bruge underleverandører, herunder bl.a. til opbevaring og behandling af data. En liste over underleverandører, der anvendes til databehandling i BankIntegration, kan findes her: Underleverandører.

Kundens data

De informationer der indtastes i Applikationen eller på anden vis deles med BankIntegration behandles fortroligt og kan kun videregives til tredjemand hvis der er tale om offentligt tilgængelige oplysninger, hvis vi bliver pålagt at gøre det af en myndighed eller domstol, eller hvis vi skønner det er rimeligt i forbindelse med myndighedskrav, Kundens konkurs eller lignende. BankIntegration kræver, at enhver offentlig instans, der anmoder om kundedata, følger alle gældende love, regler og procedurer for anmodningen.

Data i Applikationen kan dog bruges i statistisk øjemed samt til levering af visse funktioner, naturligvis uden at det kan identificeres, hvorfra oplysningerne kommer. De funktioner der bruger data er bl.a. automatisk kontering (tillægsprodukt).

Al information der sendes til os eller indtastes på vores websites (indlæg, kommentarer, spørgsmål, e-mails osv.) tilhører os, og vi kan gøre frit brug af den uden at godtgøre dig.

Information udledt af det statistisk indsamlede materiale kan i særlige tilfælde sælges til tredjemand. Specifikt skal nævnes, at der i den forbindelse på intet tidspunkt vil være tale om, at information om Kunden eller dennes data vil komme til tredjemands kundskab, således at Kunden kan identificeres.

Kundens adgang til egne data

Kunden har til enhver tid fuld adgang til sin egen profil og data.

Hvis BankIntegration ønsker at lukke adgangen til Applikationen kan dette ske uden grund, men det skal varsles pr. e-mail til Kunden 3 måneder inden lukningen. Kunden har i denne periode mulighed for at hente indtastede data ud af systemet. Dette gælder dog ikke, hvis Kunden ikke har betalt for adgang til Applikationen.

Opdateringer og driftsstabilitet

BankIntegration forbeholder sig retten til at opdatere og ændre på Applikationen. Det tilstræbes at udføre disse opdateringer, så de ikke er til gene for Kunden. I enkelte tilfælde kan det dog være nødvendigt at lukke for adgangen til Applikationen og vores websites mens opdateringer foretages. BankIntegration tilstræber højest mulig driftsstabilitet for Applikationen, men garanterer ikke for denne.

E-mail udsendelse

BankIntegration har ret til at sende e-mails ud til Kunden, når der sker ændringer i forhold til Kundens adgang til Applikationen og til virksomhedens data.

BankIntegration har endvidere ret til at sende e-mails ud til Kunden hvis der bliver udviklet nye funktioner og applikationer, som vurderes at være i legitim interesse for Kunden. Modtagelsen af e-mails, i forbindelse med nye funktioner og applikationer, kan til enhver tid afmeldes ved at klikke på et link, i fremsendte e-mails, til at afmelde sig, eller ved hjælp af indstilling på Kunden’s egen profil på BankIntegration’s Website.

Ansvar og ansvarsbegrænsninger

Brugen af Applikationen foregår helt på eget ansvar. BankIntegration kan hverken holdes ansvarlig for direkte eller indirekte tab, der måtte opstå i relation til brug af og adgang til Applikationen.

BankIntegration fraskriver sig endvidere ansvar for problemer og tab, der opstår pga. forhold, der er uden for BankIntegration’s kontrol. Dette gælder fx. strømafbrydelser, problemer med internet forbindelser, problemer med hardware, hacker-angreb, vira eller anden form for force majeure. BankIntegration hæfter alene for forsætlige eller groft uagtsomme forhold og det maksimale erstatningsansvar overfor Kunden kan, uanset årsagen, aldrig overstige et beløb svarende til Kundens samlede betaling af vederlag i et år for brugen af Applikationen.

Brug af Applikationen, herunder bl.a. automatisk scanning af bilag, forslag til kontering og anden bistand fra BankIntegration, og anden kommunikation med BankIntegration, skal udelukkende ses som vejledende, er på egen risiko og BankIntegration kan derfor ikke stilles til ansvar herfor. Vi gør vores bedste for at vejlede dig så godt vi kan, men fejl kan ske og derfor er det en god ide altid at checke med en revisor, eller anden fagkyndig person. Under alle omstændigheder skal du selv kontrollere, at oplysninger, indtastninger osv. er korrekte.

Information på vores website, i vores Applikation eller i vores tillægsprodukter/-ydelser skal hverken betragtes som juridisk, skattemæssig, bogføringsmæssig eller anden form for professionel rådgivning eller ydelse. Check venligst alle dine detaljer og kontakt en professionel rådgiver om din aktuelle situation, for at få specifik rådgivning, før du træffer et valg.

Ophavsret og andre immaterielle rettigheder

Medmindre andet er udtrykkeligt angivet, ejer BankIntegration ophavsretten og andre immaterielle rettigheder til Applikationen og alt materiale på websites og i Applikationen. Al brug kræver vores skriftlige samtykke.

Der overdrages ingen immaterielle rettigheder til Applikationen eller andet materiale på websitet eller Applikationen til Kunden.

Kunden giver BankIntegration og vores samarbejdspartnere og underleverandører ret til at bruge materiale og data (bortset fra personoplysninger) der uploades af Kunden i det omfang det er nødvendigt for, at vi kan drive og udvikle Applikationen og vores websites, samt til markedsføring. Kunden indestår for, at materiale der uploades, hverken krænker tredjemands rettigheder eller er i strid med gældende ret.

Datasikkerhed

Behandling af personoplysninger, som Kunden er dataansvarlig for og som opbevares i Applikationen er reguleret i Databehandleraftalen imellem BankIntegration og Kunden’s virksomhed. Ansvaret for behandlingen af Kundens personoplysninger, er reguleret af disse betingelser.

BankIntegration’s behandling af personoplysninger som dataansvarlig er underlagt vores persondatapolitik som kan findes her; Persondatapolitik

BankIntegration kan til enhver tid ændre og opdatere disse Betingelser og oplysninger om rettigheder. De gældende Betingelser vil altid være tilgængelige på BankIntegrations websites. Brug af Applikationen og/eller websites efter en ændring af Betingelserne, betragtes som Kundens accept af de ændrede Betingelser.

Tvister

Opstår der uenighed mellem kunden og BankIntegration skal uenigheden afgøres efter dansk ret med Byretten i Aalborg som første instans.